Vyhledání informace

ení-li uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím:
 

 1. v případě, že Kupující není podnikatelem (tzn. mechanikem šicích strojů či prodejcem náhradních dílů), příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů;
 2. v případě, že Kupující je podnikatelem (tzn. mechanikem šicích strojů či prodejcem náhradních dílů), příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi

prodávajícím: Irena Buúsová, se sídlem Za Škardou 765, 37006 Srubec, IČ 14483335, DIČ CZ525425193, živnostenské oprávnění vydané OŽÚ Č. Budějovice pod č.j. Ž/9892/2009/ABa/21782/3, (dále jen „Prodávající“)

a

kupujícím: koncovým zákazníkem Prodávajícího (dále jen „Kupující“)

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Individuální smlouva s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých mu Kupujícím, a to pro účel plnění kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím a pro činnosti s tím bezprostředně související.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese http://www.crfi.cz/tsshop/ lze provést 24h denně, 7 dní v týdnu. Objednané zboží předá Prodávající přepravci (Česká pošta) do jednoho týdne (5 pracovních dnů), nebude-li dohodnuto jinak.

IV. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny včetně aktuální sazby DPH. Změna cen je vyhrazena, nemá však účinnost na již objednané zboží.

V. Objednávání

Odesláním objednávky vybraného zboží Kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami našeho internetového obchodu a závazně objednává vybrané zboží. Po odeslání objednávky obdrží Kupující její automatické potvrzení e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Cena za zboží je určena jako cena platná v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zvláštní zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky či e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu koruny vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a ta není realizována.

Objednávat lze následujícími způsoby:
- prostřednictvím internetového obchodu na http://www.crfi.cz/tsshop/
- elektronickou poštou přes kontaktní formulář na stránkách http://www.crfi.cz/tsshop/
- faxem
- telefonicky

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:
- jméno a bydliště Kupujícího
- přesný název zboží
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis Kupujícího
- telefonní kontakt
- všechny další údaje, které Kupující považuje za důležité

VI. Shoda s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 2. Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že
  • prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem deklarované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
  • odpovídá požadavkům právních předpisů,
  • je v množství, účtovaném Kupujícímu,
  • odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

Při koupi zboží přes internet má Kupující podle § 1829 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy, tj. vrácení peněz do 14dnů od převzetí věci Prodávajícím-§ 1832 občanského zákoníku. Není-li Kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 1833 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na Prodávajícím vrácenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s vrácením zboží § 1820 odst.1. písm. g). Rozhodne-li se Kupující v souladu s občanským zákoníkem pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě (tzn. do 14dnů od převzetí zboží), je nutno splnit tyto podmínky:

 • Doporučujeme pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem či faxem) s těmito náležitostmi:

Odstoupení od kupní smlouvy

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Adresát: Irena Buúsová, Za Škardou 765, 370 06 Srubec u Českých Budějovic

Oznamuji (oznamujeme), že tímto odstupuji (odstupujeme) od kupní smlouvy zboží dodané Vaší firmou.

Číslo dokladu kupní smlouvy:
Položky odstoupení kupní smlouvy:
Datum objednání:
Datum obdržení zboží:
Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů):
Adresa spotřebitele (spotřebitelů):
Číslo bankovního účtu:
Datum:

 

 • Zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího, musí být nepoškozené včetně nepoškozeného obalu, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi). Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle Prodávající Kupujícímu peníze za zboží převodem na účet Kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

VIII. Platební podmínky

V současné době je umožněna platba na dobírku nebo předem převodem na účet.   Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

V případě platby na dobírku účtuje Prodávající dobírkový poplatek ve výši 38,- Kč + 21% DPH, tj. 46,- Kč. Platba převodem na účet ani v hotovosti není zpoplatněna.

Pokud Kupující zvolí možnost platby převodem na účet, zaplatí po obdržení výzvy k platbě od Prodávajícího (e-mailem), na které budou uvedeny veškeré náležitosti od Prodávajícího. Jakmile Prodávající peníze za objednané zboží obdrží, zboží Kupujícímu odešle společně s daňovým dokladem. Nezaplatí-li Kupující cenu za objednané zboží ve lhůtě splatnosti uvedené na výzvě k platbě, má se za to, že od smlouvy odstoupil.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku Kupujícím vyzvednuta, může být Prodávajícím požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta dle § 1834 občanského zákoníku) ve výši 100,- až 300,- Kč dle výše objednávky.

IX. Dodací podmínky

Poštovné je stanoveno na všechny tuzemské objednávky paušálně ve výši 54,- Kč + 21% DPH, tj. 65,30 Kč. Balné Prodávající neúčtuje. Kupující si také může objednávku vyzvednout osobně. V tom případě není poštovné účtováno.

Poštovné do zahraničí je účtováno podle platného sazebníku České pošty. Např. Slovensko-doporučená zásilka na dobírku do 100 g 106,--Kč, balíček do 1 kg 267,--Kč. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (např. poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit Prodávajícímu nejlépe telefonicky či prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách internetového obchodu Prodávajícího. Dále je nutné poškozenou zásilku okamžitě reklamovat přímo u České pošty jako přepravce. Včasná reklamace je nezbytná pro prokázání, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2008. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Prodávající se může vzdát svého plnění v případě, kdy by se tím zavázal k plnění nemožnému či pro něj nevýhodnému (např. vyšší nákupní cena atd ). Veškeré případné plnění, které do té doby Kupující provedl, např. odeslání zálohy atd., je povinen Prodávající vrátit.

Vypracováno v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Copyright © 2020 Textilní stroje. Powered by Zen Cart NET služby GG